Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2020 7
2019 6

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Theo Vaes Coördinator Man
Marijke Moens Coördinator Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ABDELHAY BEN ABDELLAH Man Bestuurder
LUC ELEN Man Bestuurder
NICOLINE SPRUYT Vrouw Bestuurder
ROLAND DEWOLF Man Bestuurder
TOM VERLINDEN Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

6

Kernactiviteiten

ArmenTeKort is een non-profit actieonderzoeksproject dat onze generatie uitdaagt om kansarmoede uit onze samenleving te bannen. Het flagship project van ATK is een grootschalig buddyprogramma waarvoor we vrijwilligers rekruteren en opleiden om een gekwalificeerde buddy te worden voor een persoon die in kansarmoede leeft. Kansarmoede is een zeer complex en hardnekkig probleem, dat vaak leidt tot ernstige beperkende overtuigingen op vlak van capaciteiten en eigenwaarde, en de onmogelijkheid om te dromen of zich een positief toekomstperspectief voor te stellen. Daarom is de buddyrelatie gebaseerd op de principes van gelijkheid en empowerment, met als doel een hernieuwd gevoel van eigenwaarde en versterking van het sociale netwerk na verloop van de tijd. Er wordt voorzien in een uitgebreid opleidingsprogramma om de buddy voor te bereiden op het engagement, met inbegrip van theorie en praktische workshops. Onze buddy’s leren begrijpen wat het betekent om in armoede te leven, onbevooroordeeld te kijken, en talenten en krachten te herkennen. Na de training en matching, zal elk buddyduo elkaar wekelijks ontmoeten gedurende een periode van twee jaar, om vertrouwen en geloof in nieuwe kansen te ontwikkelen en alternatieve beslissingen mogelijk te maken. Beide buddy’s worden nauwgezet opgevolgd en genieten een waardevolle leerervaring. Vandaag richten we ons binnen ATK op het optimaliseren van onze methodiek inzake impactmeting en kosteneffectiviteit, en bereiden we ons voor op verhoogde schaalbaarheid en replicatie naar andere locaties. Het programma startte in 2014 in Antwerpen, en ondertussen zijn er vier pilootprojecten in andere regio's in Vlaanderen opgestart. In de komende maanden en jaren willen we ons model lanceren op verschillende plaatsen in Vlaanderen, Brussel, België, en daarbuiten. De doelstellingen van dit actieonderzoeksproject zijn ambitieus sinds de opstart: 500 buddykoppels tegen eind 2018, en 5 000 tegen 2023. Het opschalen van het buddyprogramma moet ons in staat stellen om verder te sensibiliseren en een maatschappelijke beweging te creëren om kansarmoede uit onze samenleving te bannen. Radicaal een einde maken aan kansarmoede is niet alleen een morele plicht, het is ook economisch voordeliger dan de gevolgen ervan eindeloos te bestrijden en de maatschappelijke kosten naar de volgende generaties door te schuiven. Aanvullend op het buddyprogramma worden demonstratieprojecten op het gebied van onderwijs, huisvesting en werk ontwikkeld, om de vereiste structurele veranderingen en beleidsimplementatie te faciliteren. Met deze activiteiten wil ATK een belangrijke bijdrage leveren aan de (Europese) prioriteiten van sociale integratie en actief burgerschap, en een blijvende positieve impact hebben op onze lokale gemeenschappen.

Actiegebied

  • Europa
  • Internationaal
  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Geschiedenis

De wortels van ArmenTeKort liggen bij Dakant (grootste voedselbedeling Vlaanderen) waar we geleerd hebben dat voedselbedeling niet het antwoord vormt voor armoedebestrijding en waar we een diep inzicht verworven hebben in de hardnekkigheid van generatiearmoede. Armoede is een multi-dimensioneel en complex probleem. Een driejarig vooronderzoek met meer dan 400 papers en boeken over armoede en emancipatie leidde tot een nieuw verruimd begrip. Armoede beleidsmakers gaan steeds voor de korte termijn symptoombestrijding in plaats van een structurele aanpak met resultaten die pas een generatie later hun effect tonen. Dat vormt een politiek dilemma. Slogans zoals “Poverty is not a lack of character, it’s a lack of cash” en “Armen zullen er altijd zijn bij u.” missen elke nuance om fundamentele oplossingen te bieden voor bestaande generatiearmoede en nieuwe armoede risico’s. Paradoxaal genoeg is het gemakkelijker om de symptoombestrijding te financieren omdat deze nood zichtbaar is en een oplossing relatief eenvoudig lijkt. Duurzame oplossingen financieren is moeilijker door grotere onzekerheid over de slaagkans en omdat de lange termijn effecten vanzelfsprekend niet snel zichtbaar zijn. Dat is precies de paradox die ATK aanpakt. De combinatie van verontwaardiging en kansen van systemische benadering hebben ons doen besluiten een 10-jarig actieonderzoek op te zetten om een schaalbaar model op te zetten, om de determinerende factor van generatiearmoede nl. eigenwaardeverlies en de daaraan gekoppelde beperkende overtuigingen, duurzaam om te keren. Dit project heeft het potentieel om de historisch opgebouwde generatiearmoede op te lossen. Heel belangrijk wordt de beweging die hier ontstaat. Deze creëert een draagvlak voor structurele maatschappelijke verbetering die bijdraagt aan het geluk van allen. ArmenTekort (ATK) wil in onze generatie kansarmoede oplossen door, op grote schaal, nieuwe verbindingen, toegepaste vakkennis uit diverse gebieden te combineren met geëngageerde burgers. Kanszoekenden gaan vaak gebukt onder een negatief zelfbeeld en zien weinig tot geen keuzemogelijkheden. Dit doet sterke afbreuk aan hun zelfredzaamheid en mentale veerkracht. ATK wil kanszoekenden opnieuw zelfvertrouwen geven om hun eigenwaarde en veerkracht (terug) eigen te maken. Hierdoor verbreden zij hun keuzemogelijkheden rond capaciteitsontwikkeling en gedragingen. Ook de kansbiedende buddy ontdekt een nieuwe wereld en vormt zo een draagvlak voor structurele maatschappelijke verbetering.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Ashoka Wereldwijd netwerk van sociale ondernemers (Fellow Theo Vaes, https://www.ashoka.org/en/fellow/theo-vaes)
The Shift Belgian sustainability network (https://theshift.be/en)
Etion Forum voor geëngageerd ondernemen (https://etion.be/)

Erkenningen

Naam Beschrijving
Erkenning uitreiken fiscale attesten Door de Federale Overheidsdienst Financiën

Oprichters

  • KOEN DE VYLDER
  • STEPHANE ALAIN FRANC COLLIGNON

Bron: Belgisch Staatsblad


Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

Bron: RSZ


Vestigingen

Aantal vestigingen: 1

Franklin Rooseveltplaats 1212 2060 - ANTWERPEN

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Extra documenten


Cookie policy