Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2019 5
2018 4
2017 2

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Geertrui Serneels Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Luc Huygens Man Voorzitter
Annik Lampo Vrouw Vice-voorzitter
Dirk Corens Man Schatbewaarder
Kurt Peleman Man Secretaris
Geertrui Serneels Vrouw Afgevaardigd bestuurder
Dany Delepierre Man Bestuurder
Mark Leys Man Bestuurder
Mireille Schreurs Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

Solentra vzw biedt transculturele psychiatrische zorg aan personen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond. Het is onze missie om het psychisch zorgaanbod toegankelijker, efficiënter en kwalitatiever te maken voor hen. We vertrekken daarbij vanuit de mensenrechtenbenadering en een brede ecologische visie op gezondheid. Ons therapeutisch aanbod bestaat onder meer uit: transculturele traumabegeleiding (individueel of in groep), community-based consultaties, stressreductieprogramma, call-in voor zorgprofessionals. Daarnaast vertalen we onze klinische expertise ook naar opleidingen, tools en diensten om professionals die werken met deze doelgroep te ondersteunen voor een efficiënte en kwaliteitsvolle begeleiding. Ons opleidingsaanbod bestaat onder meer uit: e-learnings, opleiding op locatie of online, intervisie en supervisie, helpdesk voor professionals.

Actiegebied

  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Geschiedenis

Solentra werd opgericht vanuit de Psychiatrische Afdeling voor infants, kinderen en adolescenten (PAika) van UZ Brussel om een antwoord te bieden op de specifieke noden van kinderen en gezinnen met een migratie-achtergrond. Psychiaters en psychologen stelden er immers vast dat de wachtkamer van de op één na meest diverse stad ter wereld quasi wit kleurde. Als 80% van de psychische problemen voortvloeien uit omgevingsfactoren en de context waarin mensen leven, dan zou dit zichtbaar moeten zijn in de wachtkamer, wat niet het geval was. Solentra onderzocht hoe dat kwam en stelde verschillende barrières vast die personen met een migratieachtergrond verhinderen om de aangepaste, kwalitatieve zorg te krijgen: taal, cultuur, financiële situatie, stigma,… Deze obstakels dragen ertoe bij dat mensen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben (onderbehandeling). Omgekeerd stelde Solentra ook een overpsychiatrisering en -medicalisering vast: mensen die niet begrepen worden omwille van taal of cultuur en die gedragsproblemen stellen krijgen vaker medicatie voorgeschreven terwijl dat niet nodig is. Sinds 2015 evolueerde Solentra op verschillende niveaus: • Doelgroep: shift van kinderen en families met een migratie-achtergrond naar kinderen, families én volwassenen met een vluchtelingenachtergrond • Team: het grote aantal vluchtelingen in de periode 2015-2017 leidde tot een snelle uitbreiding van het team • Geografisch: uitbreiding met afdelingen in Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen • Thematisch: van een brede cultuursensitieve psychische zorg naar de behandeling van oorlogstrauma vanuit de specialisaties migratie- en transculturele psychiatrie Deze evoluties hadden een impact op de werking van Solentra, operationeel en inhoudelijk: • Van een vestiging in Brussel naar vestigingen in verschillende provincies • Organisatiemodel: inhoudelijk centraal aangestuurd met regionale verankering • Specialisering via interne opleiding van psychologen in transculturele migratie- en oorlogstraumapsychiatrie • Integratie met regionale actoren (Kohesi, het grootste centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg) • Professionalisering van ondersteunende deskundigheidsbevordering

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
ECRE European Council on Refugees & Exiles
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Changemakers Forum for Integrated Community Care

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Vestigingen

Aantal vestigingen: 1

Sainctelettesquare 17 1000 - BRUSSEL

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Cookie policy