Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Joke Steenhoudt Coördinator Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ANNICK VAN DER STRICHT Vrouw Bestuurder
GHISLAINE VAN NUFFEL Vrouw Bestuurder
HARRY STERCK Man Bestuurder
JEAN LIMPENS Man Bestuurder
MARIA HEBBELINCK Vrouw Bestuurder
MARIANNE VAN DEN BREMT Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

6

Kernactiviteiten

Als vereniging waar armen het woord nemen, werken we volgens de 6 criteria van het Armoededecreet (2003): 1. armen verenigen 2. op zoek blijven gaan naar de armsten 3. armen nemen het woord 4. maatschappelijke emancipatie bevorderen 5. dialoog en solidariteit nastreven met de samenleving 6. werken aan structurele veranderingen Deze doelen vormen het uitgangspunt van onze werking. Onze werking steunt op 3 pijlers die met elkaar verbonden zijn, terug te vinden in elk werkterrein: 1. Werken met mensen in armoede: focus op de meest uitgesloten mensen, vaak mensen in generatie-armoede. 2. Werken met partners: sensibiliseren en samenwerken met socio-culturele organisaties, scholen, dienstverleners, individuele burgers,… 3. Beleidswerk: structureel beïnvloeden van lokaal, Vlaams, federaal en Europees bestuur - en het maatschappelijke middenveld. Basiswerking In de basiswerking verenigen we mensen in armoede, creëren we een plek voor ontmoeting en een stukje ‘thuis’. Naast de ‘buitenkant’ van armoede (inkomen, huisvesting, lage scholingsgraad,…) speelt de ‘binnenkant’ van armoede een sterke rol, nl. het isolement, het tekort aan sociaal contact, de schaamte en het schuldgevoel, het lage zelfbeeld, zich uitgesloten voelen in onze samenleving,... Mensen kunnen bij ons in een ongedwongen sfeer hun verhaal doen zonder beoordeeld te worden. Zo voelen mensen zich niet alleen in hun situatie en groeit veiligheid en vertrouwen. De basiswerking brengt mensen terug in contact met hun waardigheid en kracht. Ons aanbod bestaat uit open ontmoetingsmomenten, informele groepsgesprekken, infosessies, vormingen, activiteiten en uitstappen. In onze speel-o-theek ontmoeten ouders en kinderen elkaar via ‘spel’. Met onze huisbezoeken gaan we actief op zoek naar mensen in armoede voor wie de stap te groot is om zelf naar de vereniging te komen. Themawerking In de themawerking streven we ernaar om structurele veranderingen te realiseren binnen een concreet levensdomein. We werken voor langere tijd rond een thema gebaseerd op de grondrechten van de mens. Daarbij vertrekken we van de ervaringen van de meest uitgesloten mensen, zij die armoede kennen ‘van in de wieg’. Centraal staan de structurele knelpunten en drempels m.b.t. dit thema. Via een groepsproces gaan we in dialoog met elkaar, partners en beleidsmakers. We werken concrete verbetervoorstellen en acties uit om zó armoede op dit terrein aan te pakken. Elke stap in dit proces gebeurt samen met mensen in armoede. Permanente themawerkingen zijn het recht op 'cultuur/sport/vrije tijd' (UiTPAS) en het recht op 'onderwijs'. Naargelang wat leeft op persoonlijk en maatschappelijk vlak zetten we in op variërende themawerkingen bv. recht op werk, energie, leven met schulden,… Sinds 2020 werken we ook rond 'wonen', 'kwetsbare zwangeren' en zijn we gestart met een innovatief buurtwerkproject, waar kleine ontmoetingen tussen buurtbewoners verbinding en solidariteit creëren.

Actiegebied

  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Geschiedenis

In november 1993 wordt de Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen” opgericht door mensen in armoede en vrijwilligers zonder armoede-ervaring. Deze medestandersgroep zet de lijnen van de vereniging uit in een basistekst die de kern van de werking bepaalt en van waaruit nog steeds wordt gewerkt. In 1995 worden de statuten gepubliceerd en ontstaat de vzw “Aalsterse Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen”.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap
Netwerk Tegen Armoede

Erkenningen

Naam
Vereniging waar armen het woord nemen

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy