Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2019 3
2018 2
2017 2

Bron: Nationale Bank van België


Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
BRUNO DERAEDT Man Voorzitter
MARC DAUSI Man Schatbewaarder
JOOST CALLEBAUT Man Secretaris
GEERT DEBEL Man Bestuurder
MARIE-LAURE PACQUET Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

11

Kernactiviteiten

We geven aan professionals en lokale overheden lezingen en opleidingen over circulair bouwen, we geven aan particulieren informatiesessies over milieuverantwoord en gezond bouwen en wonen, we organiseren netwerkmomenten voor ecologische (ver)bouwers, we organiseren themamomenten voor onze bouwpartners, we schrijven artikels over milieuverantwoord en gezond bouwen voor het magazine 'Ik ga bouwen en renoveren', we onderhouden een website waar particulieren informatie kunnen vinden over bouwprofessionals die inzetten op ecologisch bouwen en we organiseren studiereizen naar inspirerende voorbeelden van duurzame stads- en wijkontwikkelingen.

Actiegebied

  • Lokaal
  • Regionaal

Geschiedenis

In de tweede helft van de jaren ’70 begonnen Belgische architecten en aannemers milieuverantwoord en gezond bouwen te bestuderen. Ze richtten leesgroepen op en samen met geëngageerde handelaars trokken ze naar Duitsland om er alternatieve, milieuverantwoorde en gezonde bouwmaterialen te bestuderen. Al snel vonden ze geïnteresseerde aannemers die nieuwsgierig waren naar het werken met deze nieuwe innovatieve materialen. In 1981 stichtten deze architecten, handelaars en aannemers daarom de vzw Genootschap voor Gezond Bouwen en Wonen. Een kleinschalige organisatie die snel haar ingang zou vinden bij het grote publiek. Als pioniers introduceerden zij het duurzaamheidsthema binnen het maatschappelijke en politieke debat. Vele jaren voor termen als cradle-to-cradle, LCA’s, BREEAM, EPB en EPD’s trendy waren, wist het Genootschap de aandacht te vestigen op de impact van bouwen op gezondheid en milieu. Dit in combinatie met de uiteenlopende voordelen van natuurlijke, nagroeibare materialen. Zaken als waterbeheer, energiewinning en stedenbouw maakten integraal deel uit van het Genootschap haar thema’s. Via het kleinschalige circuit van volkshogescholen en culturele centra trachtten deze pioniers daarnaast hun methodes en inzichten bekend te maken bij gelijkgezinden. In deze periode zagen ook gezonde en milieuverantwoorde huizen, scholen, kantoorgebouwen en overheidsgebouwen het licht. In 1996 werd het Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen, ofte VIBE, opgericht als opvolger van het Genootschap. Na een aantal opstartperikels kende VIBE in haar beginjaren een gestaag, maar zeker succes. De vormingstaak die het Instituut opnam, werd aangevuld met communicatie en intensieve netwerking. Drie jaar later verscheen het ‘VIBE-manifest’, de officiële geloofsbelijdenis waarop VIBE haar visie voor de toekomst entte. Intussen werd VIBE ook bekender bij andere milieubewegingen en de lokale als regionale overheden. Door een vrij goede projectwerking werkte het team en de bestuurders in de periode 2000-2005 verder aan de eigen inhoud. De organisatie was toen echter niet voorzien op een snelle personeelsstijging wat leidde tot een meer gerichte toekomstprojectie. Zo ontstond het ‘Beleidsplan 2005-2010: van verbreding naar verdieping’. Hierin werd de verdere inhoudelijke uitwerking van bio-ecologische thema’s verfijnd. De taakomlijning van het Instituut was zo duidelijk, maar nog steeds omvangrijk. Daarom kwam het ‘Beleidsplan 2010-2015: van verdieping naar verankering’ tot stand. De focus werd scherp gesteld op communicatie, valorisatie van de wetenschappelijke kennis, verankering in het beleid en internationale betekenisgroei. In 2015 kampte VIBE opnieuw met een interne crisis die haar werking zou tekenen. De toenmalige Raad van Bestuur verliet het schip en een crisisbestuur nam het roer over zodat het Instituut niet zou stranden. Met de installatie van een nieuwe Raad van Bestuur en een inkrimping van het personeelsbestand stelde het VIBE-team het ‘Beleidsplan 2017-2021: VIBE 2.0’ op. Een plan dat blaakte van ambities en visie. Toch bleek dit niet haalbaar, onder meer door de structurele beperkingen en interne dynamiek van de organisatie. Na extern advies ontstond het inzicht dat er ook op structureel vlak in de organisatie zaken dienden te worden aangepakt om zo meer slagkracht te ontwikkelen. Door dit inzicht en een vruchtbare kruisbestuiving tussen de Raad van Bestuur en het team zijn drie speerpunten ontstaan. Deze pijlers vormen de basis waarop VIBE haar inhoudelijke werking de komende jaren zal stoelen. VIBE 2.0 zoals het team het destijds noemde, maakt nu plaats voor VIBE 2.1. Dezelfde positiviteit van toen kenmerkt het Instituut nog steeds, terwijl de doelstellingen en strategie worden verfijnd.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Transitie Arena Duurzaam wonen & bouwen Transitie Duurzaam wonen & bouwen
NaturePlus Europees Label NaturePlus
Netwerk Bewust Verbruiken Netwerk NBV
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen Lidmaatschap koepelorganisatie BBLV

Erkenningen

Naam Beschrijving
Vlaamse Overheid VIBE is door de Vlaamse Overheid erkend als gewestelijke thematische milieuvereniging.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector

Bron: RSZ


Extra documenten


Cookie policy