Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2019 7
2018 7
2017 7

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Mit Van Paesschen Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
IVAN DE NAYER Man Voorzitter
RENE FERSON Man Secretaris
ANNEMIE VERMEULEN Vrouw Bestuurder
KATHELIJNE LOWEL Vrouw Bestuurder
KATRIEN DE LA MARCHE Vrouw Bestuurder
KATRIEN WILLEMS Vrouw Bestuurder
MARTINE APPELTANS Vrouw Bestuurder
STEPHANE FROIDCOEUR Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

12

Kernactiviteiten

De opdracht van Tele-Onthaal is in de eerste plaats op permanente basis een helpend gesprek aanbieden aan iedereen die op zoek is naar een luisterend oor of zich ergens zorgen over maakt. Zo’n gesprek kan gratis en anoniem via telefoon (106) of chat (www.tele-onthaal.be) en verloopt altijd in het Nederlands. Indien nodig, verwijst Tele-Onthaal ten tweede gericht door naar andere diensten. Tenslotte houdt Tele-Onthaal ook de vinger aan de pols van de maatschappij. Dat betekent dat Tele-Onthaal evoluties op het vlak van ontwikkeling en welzijn opvolgt en wijst op opvallende signalen. Tele-Onthaal is door de overheid erkend als een Centrum Algemeen welzijnswerk.

Actiegebied

  • Nationaal
  • Regionaal

Geschiedenis

In elke Vlaamse provincie is een Tele-Onthaaldienst gevestigd. Elke dienst heeft een aparte juridische structuur (vzw). De 5 Vlaamse Tele-Onthaaldiensten werken samen binnen de Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen. Hulplijnen, een beetje geschiedenis: De allereerste telefonische hulpdienst ‘Save a life league’ werd in 1896 door Rev. H. Warren in New York gesticht. In dezelfde jaren ontstonden ook elders organisaties van vrijwilligers die iets wilden doen om mensen ervan te weerhouden zich van het leven te benemen, en om, na een zelfdoding, de nabestaanden op te vangen. De eerste telefonische hulpdiensten die model stonden voor de diensten zoals we ze nu kennen, werden in 1953 in Londen in het leven geroepen. Tele-Onthaal in België: Een mijlpaal in de uitbouw van Tele-Onthaal in België was het koninklijk besluit van 20 juli 1973. Minister J. De Saeger erkende de "telefonische onthaaldiensten voor personen in psychische crisistoestand" als onderdeel van de Geestelijke Gezondheidszorg. De ontwikkeling van de Tele-Onthaaldiensten kan in twee perioden opgedeeld worden: een periode vóór en een periode na de erkenning en subsidiëring door de overheid. 1. De pionierstijd Vóór de subsidiëring bestonden Mons - Bergen (1955-1959), Brussel (1959), Brugge (1963), Antwerpen (1965), Liège - Luik (1969) en Gent (1970). De eerste georganiseerde Tele-Onthaaldienst werd in Brussel gesticht in 1959. De eerste Vlaamse Tele-Onthaaldienst werd in 1963 gesticht door P. Dehaene in Brugge. Hij werd in 1970 weer opgeheven omdat men toen van mening was dat de functie van Tele-Onthaal kon overgenomen worden door Tele-Dienst. In Vlaanderen werd in 1965 Tele-Onthaal Antwerpen en in 1970 Tele-Onthaal Gent opgericht. In 1968 verenigden de bestaande diensten zich in de Nationale Federatie van Tele-Onthaaldiensten vzw. Langs deze federatie kwam Dr. A. Baert, inspecteur bij het Ministerie van Volksgezondheid, in contact met de Internationale Associatie voor Zelfmoordpreventie (IASP) en met de Internationale Federatie voor Telefonische Urgentiediensten (IFOTES). Hij kon zich ter plaatse vergewissen van de kwaliteit van het werk dat door de vrijwilligers van de Amerikaanse en Engelse diensten werd verricht. In Dr. Baert vonden de Tele-Onthaaldiensten een pleitbezorger bij de ministers van Volksgezondheid (De Riemaeker, Breyne en De Saeger). Na 1973 werden ook in andere steden Tele-Onthaaldiensten opgericht: Leuven in 1973, Brugge in 1975, Hasselt in 1975 en Brussel (Vlaams-Brabant) in 1981. De vijf Tele-Onthaaldiensten waren tot 1988 bereikbaar via zes verschillende telefoonnummers. In 1988 kregen zij van de toenmalige RTT het uniforme telefoonnummer 19.19 toegewezen, dat in 1993 gewijzigd werd in 106. In 1976 werd de unitaire federatie opgesplitst in twee gewestelijke federaties. De twee federaties vormen samen de Confederatie van Tele-Onthaaldiensten in België. Op 1 maart 1989 werd Telefonhilfe – Anonyme Lebenshilfe in der Deutschsprachigen Gemeinschaft opgericht. Sinds 1995 maakt Telefonhilfe deel uit van de Confederatie. Het besluit van de Vlaamse executieve van 1 juli 1991 herzag de reglementering en de subsidiëring van de Tele-Onthaaldiensten. Op 21 september 1994 werden de Tele-Onthaaldiensten opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 betreffende het algemeen welzijnswerk, als aparte categorie: telefonisch ambulant welzijnswerk. Het decreet betreffende het algemeen welzijnswerk van 19 december 1997 voorzag in drie soorten centra: - centra voor Tele-Onthaal; - centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen; - autonome centra voor algemeen welzijnswerk. Op 8 mei 2009 werd een nieuw decreet betreffende het algemeen welzijnswerk goedgekeurd. In het nieuwe decreet blijven er nog twee soorten centra over: de autonome centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor Tele-Onthaal. Het decreet legt de Tele-Onthaaldiensten volgende taken op: 1) Op permanente basis hulpverlening, crisisopvang, informatie en advies te verstrekken via de telefoon 106 en via chat op www.tele-onthaal.be, met bijzondere aandacht voor zelfdodingspreventie; 2) Zo nodig gericht door te verwijzen naar andere personen of diensten; 3) Situaties te signaleren die een negatieve weerslag hebben op de integriteit, het welzijn en de ontplooiingskansen van personen en te wijzen op ontwikkelingen met betrekking tot de welzijnsbehoeften.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Centrum Algemeen welzijnswerk Tele-Onthaal is door de overheid erkend als een Centrum Algemeen welzijnswerk.
Federatie Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen en Brussel In elke Vlaamse provincie is een Tele-Onthaaldienst gevestigd. Elke dienst heeft een aparte juridische structuur (vzw). De 5 Vlaamse Tele-Onthaaldiensten werken nauw samen binnen de Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen en Brussel.
Confederatie van de Tele-Onthaaldiensten Tele-Onthaal overlegt samen met Tele-Accueil (107) (Franstalig) en Telefoonhilfe (108) (Duitstalig) in de Confederatie van de Tele-Onthaaldiensten.
IFOTES Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel maakt deel uit van IFOTES: International Federation Of Telephone Emergency Services

Erkenningen

Naam Beschrijving
Federale Overheid Tele-Onthaal is door de overheid erkend als een Centrum Algemeen welzijnswerk.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Vestigingen

Aantal vestigingen: 1

Arteveldestraat 435 1000 - BRUSSEL

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Extra documenten


Cookie policy