Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Jo Van den Bossche Directeur Man
Marjolein Mollet Coördinator Vrouw
Bert Breugelmans Coördinator Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Sasja Rooman Man Voorzitter
Anne Vandebergh Vrouw Bestuurder
Naomi Vanhengel Vrouw Bestuurder
Paolo Meyvis Man Bestuurder
Stan Van Hees Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

12

Kernactiviteiten

VDS is de koepel van en voor het speelpleinwerk Elke vakantiewerking in Vlaanderen en Brussel kan bij de VDS terecht VDS behartigt de belangen van élk spelend kind

Actiegebied

  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Geschiedenis

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw is de rechtmatige opvolger van de NDO vzw. Deze werd als ‘Nationale Dienst voor Openluchtleven’ opgericht in 1970 en bestond uit het samensmelten van bestaande, regionale of provinciale, vormingscentra waar monitoren voor vakantiekampen en speelpleinwerkingen werden opgeleid. In 1992 verandert de naam in ‘Nationaal Diensten- en Onderzoekscentrum voor het Spelende Kind’. De beheers- en werkingsstructuur wordt geactualiseerd in 3 autonome werkingsstructuren: Onderzoekscentrum Kind & Samenleving (K&S), Vlaamse Dienst Kinderopvang (VDKO), Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). Sinds 1993 wordt de relevantie en toekomst van het speelpleinwerk bewaakt en ondersteund, met 2 grote aandachtspunten: speelpleindienstverlening en kadervorming. De vzw NDO houdt begin 2003 op te bestaan wanneer dan de naam wijzigt in vzw Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Operationeel wordt eerst nog gewerkt met aparte provinciale vzw's, vanaf 2005 zit de ganse werking onder 1 centrale vzw. In 2007 krijgt de VDS een professioneel organisatiemodel, zonder daarbij de historische kracht van de organisatie te verloochenen: voor en met speelpleinmensen, dankzij een sturend en inspirerend vrijwilligerskader en vanuit een sterke regionale dynamiek. Bij het vernieuwen van onze nieuwe missie en visie in 2019 maken we de bewuste keuze om onze doelgroep te verruimen naar andere vakantiewerkingen en blijven we ook inzetten op de belangenbehartiging van elk spelend kind.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
IPA (International Play Association) De International Play Association (IPA) is een verbond van bijna 50 landen, bestaat sinds 1961 en heeft als doel het recht op spelen (zoals omschreven in artikel 31 van het kinderrechtenverdrag) als fundamenteel mensenrecht te verdedigen, te beschermen, te behouden en te bevorderen.
Sociare Sociare is de werkgeversfederatie van de socioculturele sector. Ze behartigt de belangen van de werkgevers- en werknemers en biedt ondersteunende dienstverlening aan. De VDS is klankbord en zetelt in de Algemene Vergadering.
De Ambrassade De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt. De VDS is trouwe, zichtbare en gewaardeerde partner van DA
Bataljong Bataljong is een sterke samenwerkingspartner van de VDS. Bataljong ondersteunt jeugdambtenaren, lokale besturen en jeugdraden bij de voorbereiding en uitvoering van het lokale jeugdbeleid. Bijna 70% van de speelpleinwerkingen is gemeentelijk. We denken met Bataljong na over een gezamelijke vorming, ontwikkelen visie en wisselen praktijkervaringen uit.
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk ondersteunt het vrijwilligerswerk met informatie, beleidsbeïnvloeding, vorming en campagnes. De VDS denkt mee na in naam van de speelpleinwerkingen en de vrijwilligerswerking van de VDS zelf.
MateriaalMagazijn De BV MateriaalMagazijn werd opgericht in 2002: de binnen de VDS ontwikkelde activiteit van gezamenlijke aankoop van speelmateriaal kreeg een aparte juridische vorm, gelet op de handelswetgeving. De BV heeft een inhoudelijke en structurele link met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw. Er is nauw contact tussen alle VDS- en MateriaalMagazijnmedewerkers. We werken samen aan onze gezamenlijke doelstelling: meer en betere speelkansen voor alle kinderen vanuit materiaal. Financieel is de BV zelfbedruipend en qua personeelsinvulling staat hij formeel los van de VDS vzw.
Kind en Samenleving Kind en Samenleving (K&S) en de VDS zijn uit dezelfde wortels ontstaan. Kind en Samenleving bekijkt de wereld vanuit de beleving van kinderen. Spelen, ruimte, mobiliteit en participatie zijn centrale thema's. De inhoudsontwikkeling die gebeurt bij Kind en Samenleving vormt de basis van de VDS visie op spelen en omgekeerd inspireert de VDS de inhoudsontwikkeling bij K&S

Erkenningen

Naam Beschrijving
Vlaamse Overheid (Dpt Cultuur-Jeugd-Media) decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid
Brussel VGC, Stad Gent, Stad Sint-Niklaas... Ondersteuning speelpleinwerk (convenant)

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy