Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 77 300 € + 933% 7 484 €
 
Eigen vermogen 112 638 € + 219% 35 338 €
Balanstotaal 245 132 € + 45% 169 395 €
 
Netto bedrijfskapitaal 48 708 € + 211% - 43 953 €
Investeringen 7 526 € + 267% 2 049 €
 
Brutomarge 466 187 € + 20% 389 894 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019
ACTIVA
Vaste activa 63 930 € -19% 79 291 €
Vlottende activa 181 202 € + 101% 90 104 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 245 132 € + 45% 169 395 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 112 638 € + 219% 35 338 €
Vreemd vermogen 132 494 € -1% 134 057 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 245 132 € + 45% 169 395 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019
BRUTOMARGE 466 187 € + 20% 389 894 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 361 027 € 0% 359 698 €
Andere uitgaven 27 602 € + 22% 22 609 €
TOTAAL UITGAVEN 361 027 € 0% 359 698 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 77 558 € + 922% 7 587 €
Resultaat boekjaar 77 300 € + 933% 7 484 €
Laatste update met NBB 21/07/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy